Le ncwadi inikeza isithombe esibanzi ngocwaningo oselenziwe ngokuhlelwa kolimi kanye nocwaningo oselenziwe ngokusetshenziswa kwezilimi zomdabu kwezemfundo eNingizimu-afrika kanye nase afrika jikelele.
Sizamile sisewuHulumeni, namanje siyakuqhakambisa ukubaluleka koBuntu. Size safaka isifundo ezikoleni sokufundisa ngoBuntu/Botho. Konakele kangaka nje ngoba kuphele bona Ubuntu emiphakathini yethu. ... Kubalulekile ukusukumela izinhlelo zokuthuthukiswa kwezilimi zomdabu. Lokhu Ngqongqoshe akuhambisane nokulungiswa kwamagama ezindawo, imifula ...